Restauracja wegetariańska i izraelska Tel Aviv Urban Food by Malka Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO TELAVIV.PL

 1. Administratorem danych osobowych jest FOOD QUANTUM Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Walecznych 21 lok.1, 03-916 Warszawa, NIP 7010713751, REGON 368228092, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000693157 z kapitałem zakładowym 5 000 złotych, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Administrator prowadzi serwis internetowy TelAviv.pl (dalej „Serwis”).
 3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail hello@telaviv.pl;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
  • prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • realizowania zamówień złożonych w Serwisie;
  • udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem, przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

Użytkownika:
imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu
adres korespondencyjny

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.

 1. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
otrzymania kopii przetwarzanych danych;
uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
Użytkownik wnosi sprzeciw;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  gdy Użytkownik wniósł sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
  wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
  wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.
 8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

LET'S BE IN TOUCH

TASTY BITE
OF NEWS FROM
TEL AVIV URBAN FOOD 

SMAKOWITA PORCJA NEWSÓW OD TEL AVIV URBAN FOOD

MUSIMY CI
O TYM POWIEDZIEĆ

Korzystamy z ciasteczek, bo na deserek zawsze jest pora. Wszystkie są wegańskie. W serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.